Door zijn lidmaatschap aanvaardt elk lid en elke speler onderhavig reglement:

 • De lidmaatschapsbijdrage voor elk tafeltennisseizoen wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
 • Voor niet-clubleden (= niet aangeslotenen Kon.Belg.Tafeltennisbond) wijst het clubbestuur alle verantwoordelijkheid af voor om het even welk ongeval.
 • Principieel wordt enkel gespeeld onder de clubleden omdat deze via hun lidkaart verzekerd zijn. Niet-leden kunnen alleen op uitnodiging van het bestuur gebruik maken van de accommodatie.
 • De gebruikers van het tafeltennislokaal dienen ervoor te zorgen dat dit geschiedt overeenkomstig de bestemming.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade welke aan het gebouw of aan het beschikbaar gesteld materiaal zou ontstaan door zijn (moedwillig) toedoen. Deze schade wordt hersteld mits verhaal van de kosten op de schadeberokkenaar.
 • VERBODEN zijn alle handelingen en gedragingen welke in strijd zijn met de goede orde en zeden; zoals:
  • hinderlijk en onbehoorlijk optreden;
  • trappen tegen omheining en muren;
  • slaan op tafeltennistafels met palet;
  • op tafeltennistafels zitten;
  • het verontreinigen van het lokaal door op de grond werpen van papierafval, e.d.;
  • elke gedraging, waardoor aan het gebouw, speelruimteomheining, netjes en meubilair schade zou kunnen worden toegebracht;
  • wijziging te brengen in de regeling van verwarming of verlichting van de zaal;
  • roken in de speelruimte en kantine;
  • tafeltennissen zonder sportschoeisel;
 • GEEN toegang tot het clublokaal wordt verleend aan jeugdleden en/of andere leden waarbij geen trainer of verantwoordelijke volwassenen, aangeduid door het bestuur, aanwezig is.

Competitiewedstrijden en trainingen

 • De opstelling van de jeugdploegen wordt door de trainer gedaan a.d.h.v. verschillende criteria (aanwezigheid, inzet, motivatie, enz.).
 • Voor de competitiewedstrijden is elk lid verplicht zijn truitje in de clubkleur bij te hebben, alsook zijn lidkaart en identiteitskaart (> 12 jaar).
 • Bekomen boetes voor het niet nakomen van reglementen, zoals o.a. het betwisten van competitiewedstrijden in een niet-clubtruitje, zijn ten laste van desbetreffende speler.
 • ALLE spelers dienen zich sportief te gedragen, zowel t.o.v. ploegmakkers als tegenstanders!
 • Voor de thuiswedstrijden moet elke speler minimum 30 minuten voor het aanvangsuur in het lokaal aanwezig zijn. Voor de wedstrijden op verplaatsing moeten de meegedeelde richtlijnen van uur en plaats van vertrek stipt worden nagekomen.
 • Alle mededelingen in verband met de te spelen competitiewedstrijden zijn op voorhand te lezen in de kantine van het lokaal.
 • Indien noodzakelijk dient iedereen mee te helpen bij het opruimen en/of herschikken van het tafeltennismateriaal voor latere activiteiten.
 • Op donderdagavond dient het lokaal klaargezet te worden voor vrijdag (4 tafels in de lengte). Op vrijdagavond dient het lokaal klaargezet te worden voor zaterdag en trainingen (7 tafels in de breedte).

Kantine

 • Het clublokaal met dan in het bijzonder de kantine is een ontmoetingsplaats voor de leden van de tafeltennisclub en hun familieleden of genodigden.
 • De kantine wordt uitgebaat ten voordele van de VZW. Zij is geopend gedurende de competitiewedstrijden en trainingsuren. Aan het buffet zijn consumpties te verkrijgen tegen normaal gangbare prijzen (zie prijslijst) en dienen deze contant betaald te worden aan de uitbater van de dienst.
 • Alleen de bestuursleden en de aangestelde verantwoordelijke voor de kantine hebben het recht om achter de tapkast te komen. Alle onbevoegden blijven hierachter weg!

Slotbepalingen

 • Voor de jaarlijkse algemene vergadering (+/- april) zijn alle leden uitgenodigd.
 • Aanwijzingen gegeven door bestuursleden en trainer dienen stipt nageleefd te worden. Indien geen gevolg hieraan wordt gegeven kan de toegang tot het clublokaal worden ontzegd.
 • De raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om gelijk welke beslissing te nemen die zij nodig acht voor de goede organisatie van trainingen en wedstrijden.
 • Tafeltennisclub Voorshoven is een officiële VZW met nr. 22275/86 met statuten verschenen in Het Belgisch Staatsblad op 05/08/1986.
 • Om lid te worden van de club richt men zich tot een van de bestuursleden.